POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvingut a la Política de Privacitat del nostre espai web www.gaudiexhibitioncenter.com (d’ara endavant GAUDÍ). L’informem que la present Política de Privacitat y l’Avís Legal governen la relació entre GAUDÍ y l’usuari:

El terme “GAUDÍ”, “nosaltres”, “ens”, “nostre/a” y l’ús de la primera persona del plural, es refereix a la titular del espai web, EXPERTUS GESTIÓN DE ACTIVOS TURÍSTICOS, S.L., de la qual el domicili social està a Gran Via Carlos III nº 62-64, de Barcelona (C.P. 08028), Espanya, y amb C.I.F. nº B67209437. El terme “Vostè” y “Vós” es refereix al usuari o visitant del nostre espai web.

El nostre espai web es pren molt seriosament les dades personals dels nostres usuaris, per el que li recomanem llegir amb atenció el present document, amb la finalitat de tenir el màxim coneixement dels mateixos.

Les dades personals que ens han aportat mediant el formulari de contacte seran objecte del tractament per el següent responsable de les seves dades:

EXPERTUS GESTIÓN DE ACTIVOS TURÍSTICOS, S.L., la qual està domiciliada a Gran Via Carlos III nº 62-64, de Barcelona (C.P. 08028), España, y amb C.I.F. nº B67209437.

L’informem que les dades que ens ha facilitat, no seran cedides en cap cas sense la seva expressa autorització. Sense prejudici del redactat anterior, vostè autoritza expressament la cessió de les anomenades dades a les empreses que formen part del grup EXPERTUS, del qual la relació actualitzada figura a la pàgina web oficial www.expertus.es.

Així mateix, l’informem que actuem en la condició de responsable de dades, garantint totes les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, aquesta es, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 que desenvolupa la anterior, ambdues en convivència amb la Directiva 95/46/CE derogada per el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d’abril de 2016, amb plens efectes a partir de maig 2018.

Les finalitats del anomenat tractament son:

  • Gestió del procés d’entrades, estudi i resolució de consultes que Vostè pugui tenir.
  • Enviament d’informació comercial sobre productes i serveis de GAUDÍ similars a aquells que Vostè ja hagi contractat en el passat o desitgi contractar a partir d’ara. La informació que es rebi podrà esser adaptada al seu perfil i als seus interessos
  • L’enviament d’enquestes de satisfacció i, en general, l’auditoria de qualitat dels serveis prestats per GAUDÍ.
  • L’enviament de comunicacions informatives generals o sobre esdeveniments o activitats organitzades per GAUDÍ.
  • Qualsevol altre tractament en base al interès legítim, o que estableixin les lleis.

Ens reservem la facultat de recopilar dades amb altres fins no descrits en el punt anterior, però que, en tot cas, es sol·licitarà el seu consentiment exprés.

L’informem, que Vostè te dret d’accés, oposició, oblit, rectificació, portabilitat, decisions individualitzades automatitzades y cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a la direcció professional abans mencionada o per correu electrònic a info@expertus.es.

Amb la finalitat de facilitar, documentar, portar un registre i agilitzar la tramitació dels drets anteriors, li enviarem un formulari que haurà de ser complimentat i ens l’haurà de tornar conjuntament amb la documentació sol·licitada.

L’informem que les seves dades personals seran guardades per un període de quatre (4) anys des de la nostra ultima interacció.

Totes les seves dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de dades per els següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat d’esser necessàries per els fins que van motivar la seva recollida.